Cast

Rei Sugai
Junko Shiode

Hideko Hara

Tomoko Saito
Mayumi Ushizima

Yoshie Ohashi
Yuta Kashiwagi

Shoma Kai
Susumu Nihashi

Yasuko Asagiri
Maiko Hara
Norihiko Ikenaga

Yasuo Harada(President of former Hiroshima University)
Kazumi Matsui (Mayor of Hiroshima)

Hiroyuki Watanabe

Shingo Kazami

 

アオギリ苗